Home ข้อเสนอเเนะ ค้นหา

กรรมการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษา บทบาทหน้าที่ของนักเรียน การกำกับตรวจสอบ เเละรายงาน กรรมการโรงเรียน กิจกรรมนักเรียน

 

[Under Construction]

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร ประสานงานเพื่อจะได้ข้อมูล รูปแบบและการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3-5 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2541 และเตรียมดำเนินการรับการนิเทศ ติดตามผล ประกอบด้วย

1. นางวันพร คีรีเมฆ ประธาน

2. นางสาวสายทิพย์ เกื้อสกุล รองประธาน

3. นางสาวนาฎอนงค์ ชาวพะเยาว์ กรรมการ

4. นางสายโรส วงษาสืบ กรรมการ

5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยโย กรรมการ

6. นางลำจวน ตัณฑวรรธนะ กรรมการ

7. นางสาวพันธ์ทิพย์ ว่องสุขสวัสดิ์ กรรมการ

8. นายวิชัย ภัทรจุฑาภรณ์ กรรมการ

9. นางเดือนฉาย กิจสุจริตกุล กรรมการ

10. นางกฤษณา เหชัยภูมิ กรรมการ

11. นางสาวดารณี ชื่นชม กรรมการ

12. นางสาวชนิดา อารีย์ กรรมการ

13. นางสาวพัชยา ท่อนคำ กรรมการ

14. นางสาวศิรประภา ชัยชนะ กรรมการ

15. นางสาววิภาดา พรมรื่น กรรมการ

16. นางสาวต้องตา ช้างเผือก กรรมการ

17. นางธนมน หิงสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ

 

Home ]

Send mail to tanongm@cementhai.co.th with questions or comments about this web site.
Copyright ? 1999 Siam Sanitary Ware Co.,Ltd.
Last modified: พฤศจิกายน 12, 1999